Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánku pre urbár

 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Pozemkové spoločenstvo urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík, 089 01 Svidník

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor pozemkového spoločenstva urbarníkov a lesomajiteľov SKALA Hrabovčík pozýva členov PS Skala na  čiastkové zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2018 (nedeľa) o 14.00  hod.

na Obecnom úrade Hrabovčík.

Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba overovateľov zápisnice, mandátovej a nárhovej komisie

3.      Správa o činnosti spoločenstva za rok 2017

4.      Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za rok 2017

5.      Plán práce na rok 2018

6.      Rôzne

7.      Diskusia

8.      Návrh na schválenie uznesenia

9.      Občerstvenie

10.  Záver

 

Zoznam aktualít

10.09.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytom 2020
27.7.2020 Otvorenie zrubovej chaty, detského ihriska a exteriérového fit parku
4.7.2019 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
9.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk
„Kultúrno-športový areál Hrabovčík“
12.7.2017 Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska