Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 2

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

     Stav záväzkov k 31.12.2017

 

 

 

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR

z toho v  lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

   Druh záväzkov voči:

 

 

 

 • dodávateľom

2 821,54

691,54

2 130,00

 • zamestnancom

3 464,39

3 464,39

 

 • poisťovniam

2 271,80

2 271,80

 

 • daňovému úradu

405,31

405,31

 

 • štátnemu rozpočtu

 

 

 

 • bankám

 

 

 

 • štátnym fondom

 

 

 

 • ostatné záväzky

555,42

555,42

 

Záväzky spolu k 31.12.2017

9 518,46

7 388,46

2 130,00

 

Stav úverov k 31.12.2017  - obec nemá úver

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky na .....

- kapitálové výdavky na  ....

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

 

- 4 -

FK DRUSTAV Hrabovčík

1 400,00

1 400,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách.

 

 

 

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.

 

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 1. Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

 

Obec nemá zriadenú ani založenú žiadnu právnickú osobu.

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

MF SR

Oprava KSB

4 000,00      

4 000,00

0,00

ÚvSR

Festival – Rusínsky spivanky

500,00

500,00

0,00

MV SR

Voľby

808,55

808,55

0,00

ÚPSVaR

Zamestnanosť - §54

9 509,92

9 509,92

0,00

ÚPSVaR

Dobrovoľnícka činnosť

118,18

118,18

0,00

ÚPSVaR

Zamestnanosť - §54

1 678,26

1 678,26

0,00

ÚPSVaR

Dobrovoľnícka činnosť

20,86

20,86

0,00

MV SR

Povodne

31,40

31,40

0,00

MV SR

REGOB

110,88

110,88

0,00

MV SR

Register adries

42,00

42,00

0,00

MV SR

Príspevok – 5 ročné deti v MŠ

598,00

598,00

0,00

 

 

 

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Obec v roku 2017 neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od iných obcí.

 

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

 

 

 

 

 

 

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚC

Suma prijatých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 3 - 

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

- 4 -

PSK –výstavba prístreškov

1 000,00

1 000,00

0,00

 

 

 

 

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

Obec neschvaľuje rozpočet v programovej štruktúre.

 

13. Návrh uznesenia:

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 345,79 EUR.

Zoznam aktualít

10.09.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytom 2020
27.7.2020 Otvorenie zrubovej chaty, detského ihriska a exteriérového fit parku
4.7.2019 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
9.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk
„Kultúrno-športový areál Hrabovčík“
12.7.2017 Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska