Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Záverečný účet obce za rok 2017 - časť 1

Dokument vo formáte .doc je možné stiahnuť kliknutím na následujúci odkaz: 

http://www.hrabovcik.sk/files/2018-06-12-132016-Z__vere__n_______et_obce_za_rok_2017.doc

 

 

Záverečný účet Obce Hrabovčík

za rok 2017

 

 

Predkladá : JUDr. Jozef Pančák – hlavný kontrolór obce

 

Spracoval: JUDr. Jozef Pančák

 

V Hrabovčíku  dňa 01.06.2018

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa  08.06.2018

 

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017

 

 

 

OBSAH :

 

1.        Rozpočet obce na rok 2017

 

2.        Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

3.        Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

4.        Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

5.        Tvorba a použitie prostriedkov fondov

 

6.        Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

 

7.        Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

8.        Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 

9.        Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

10.    Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 

11.    Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)    zriadeným a založeným právnickým osobám

b)   štátnemu rozpočtu

c)    štátnym fondom

d)   rozpočtom iných obcí

e)    rozpočtom VÚC

 

12.    Hodnotenie plnenia programov obce

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2017

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č6/2016.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

 

-          prvá zmena   schválená dňa 14.12.2017  uznesením č. 5/2017

 

Rozpočet obce k 31.12.2017

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

117 046,00

138 186,68

z toho :

 

 

Bežné príjmy

117 046,00

138 186,68

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné príjmy

0,00

0,00

Výdavky celkom

117 046,00

136 840,89

z toho :

 

 

Bežné výdavky

117 046,00

133 510,89

Kapitálové výdavky

0,00

3 330,00

Finančné výdavky

0,00

0,00

Rozpočtové hospodárenie obce

0,00

1 345,79

 

 


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

138 186,68

141 576,76

102,45

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 138 186,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 141 576,76 EUR, čo predstavuje  102,45 % plnenie.

 

1.    Bežné príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

138 186,68

141 361,39

102,30

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 138 186,68 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 141 361,39 EUR, čo predstavuje  102,30% plnenie.

 

a)   daňové príjmy

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

115 768,67

115 768,67

100,00

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 103 919,13EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 103 919,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

 

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9188,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume. 9188,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 051,08 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 137,54 EUR.

 

Daň za psa  202,52 EUR

Daň za užívanie verejného priestranstva 0,00 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje  0,00 EUR

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad  2 458,40 EUR

Poplatok za rozvoj  0,00 EUR

 

b)   nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

3 999,96

7 174,67

179,37

 

 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 898,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 898,82 EUR, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 422,52  EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 476,30 EUR.

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 334,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 334,00 EUR, čo je 100 % plnenie.

 

c)     iné nedaňové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

716,96

716,96

100,00

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 716,96 EUR, bol skutočný príjem vo výške 716,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 

d)   prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 18 418,05 EUR bol skutočný príjem vo výške 18 418,05 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

 

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MF SR

4 000,00

Oprava KSB

ÚvSR

500,00

Festival – Rusínsky spivanky

MV SR

808,55

Voľby – sčítavanie obyvateľov

ÚPSVaR

9 509,92

Zamestnanosť - § 54

ÚPSVaR

118,18

Dobrovoľnícka činnosť

ÚPSVaR

1 678,26

Zamestnanosť -§ 54

ÚPSVaR

20,86

Dobrovoľnícka činnosť

MV SR

31,40

Povodne

MV SR

110,88

REGOB

MV SR

42,00

Register adries

Prešovský samosprávny kraj

1 000,00

Výstavba prístr. nad lesn. studn.

MV SR

598,00

Príspevok 5-ročné deti v MŠ

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

2.    Kapitálové príjmy:

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

0,000

0,00

0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00  EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 0,00  EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.

 

 

3.    Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

0,00

215,37

0,00

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume  215,37 EUR, čo predstavuje  0,00 % plnenie.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

136 840,89

140 188,35

102,45

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 136 840,89 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 140 188,35 EUR, čo predstavuje  102,45 % čerpanie.

 

1.    Bežné výdavky

 

 Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

133 510,89

              136 858,35   

               102,51

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 136 840,89 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 140 188,35 EUR, čo predstavuje  102,45 % čerpanie.

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 54 682,55 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 54 682,55 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov, pracovníkov na dohodu § 54.

 

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 19 677,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 19 677,89 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 56 962,51 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 60 309,97EUR, čo je 105,88  % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 2 187,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 187,94 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

 

2.    Kapitálové výdavky

 

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

3 330,00

           3 330,00      

               100,00 %

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 330,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 3 330,00 EUR, čo predstavuje  100,00 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a)   0111 716 – Projektová dokumentácia – Zateplenie KSB a revitalizácia verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných  2 340,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 340,00EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

b)   0810 716 – Projektová dokumentácia - ihrisko

Z rozpočtovaných   990,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 990,00 EUR, čo predstavuje 100,00  % čerpanie.

 

3.    Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2017

% čerpania

0,00

0,00

0,00

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 0,00  EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 0,00  EUR, čo predstavuje   0,00 % čerpanie.

 

                                                                                   

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu/v tom mimorozpočtové ŠJ

141 361,39

Bežné výdavky spolu/v tom mimorozpočtové ŠJ

136 858,35

Bežný rozpočet

4 503,04

Kapitálové  príjmy spolu

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

3 330,00

Kapitálový rozpočet

-3 330,00

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1 173,04

Vylúčenie z prebytku

42,62

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

1 130,42

Príjmové finančné operácie/zapojenie počiatočného stavu ŠJ

215,37

Výdavkové finančné operácie

0,00

Rozdiel finančných operácií

215,37

Príjmy spolu 

141 576,76

VÝDAVKYSPOLU

140 188,35

Hospodárenie obce

1 388,41

Vylúčenie z prebytku

42,62

Upravené hospodárenie obce

1 345,79

 

Prebytok rozpočtu v sume  1 130,42 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravenýo nevyčerpané prostriedky  zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 42,62 EUR  navrhujeme použiť na:                                                                                  

-          tvorbu rezervného fondu                                    1 130,42 EUR

 

Zostatok finančných operácií v sume 215,37  EURpodľa § 15 ods. 1 písm. c)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

-          tvorbu rezervného fondu                     215,37 EUR

                                                                                                                                     

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

a)        nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v sume 42,62 EUR,

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 1 345,79 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

1 188,98

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

    

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení

 

                - z finančných operácií

 

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie ..........     

- uznesenie č.      zo dňa ......... obstaranie .......... 

     

               - krytie schodku rozpočtu

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2017

1 188,98

 

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

528,45 

Prírastky - povinný prídel -        %                  

                            568,72       

               - povinný prídel -        %                     

 

               - ostatné prírastky

   

Úbytky   - závodné stravovanie                    

394,76 

               - regeneráciu PS, dopravu             

  

               - dopravné                         

 

               - ostatné úbytky                                              

  

KZ k 31.12.2017

702,41

 

 

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

                                                                                                                                                      

Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

                                             

 

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2017  v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

384 012,01

381 685,20

Neobežný majetok spolu

376 455,74

370 331,74

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

376 455,74

370 331,74

Dlhodobý finančný majetok

0,00

0,00

Obežný majetok spolu

7 473,01

10 965,91

z toho :

 

 

Zásoby

44,93

11,01

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

590,49

1 154,01

Finančné účty

6 837,59

9 800,89

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

83,26

387,55

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2017 v EUR

KZ  k  31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

384 012,01

381 685,20

Vlastné imanie

169 125,04

166 879,43

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

169 125,04

166 879,43

Záväzky

8 082,43

10 800,63

z toho :

 

 

Rezervy

450,00

540,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

528,45

702,41

Krátkodobé záväzky

7 103,98

9 558,22

Bankové úvery a výpomoci

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

206 804,54

204 005,14

 

Zoznam aktualít

10.09.2020 Sčítanie obyvateľov, domov a bytom 2020
27.7.2020 Otvorenie zrubovej chaty, detského ihriska a exteriérového fit parku
4.7.2019 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
9.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk
„Kultúrno-športový areál Hrabovčík“
12.7.2017 Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska